Asia

The countries in this folder are:

 • Azerbaijan
 • China
 • Eastern Turkistan
 • Georgia
 • India
 • Iran
 • Japan
 • Kazakhstan
 • Kirghizstan
 • Korea
 • Lebanon
 • Malasia
 • Nepal
 • Syria
 • Tatarstan
 • Thailand
 • Singapore
 • UAE
 • Uzbekistan