SSCB – Rusya

Leningrad 1972
Moskova 1972
Rostov 2015
Rostov Yerel Müzesi 2015
Taganrov 2015