Okan Tüysüz’ün Bİlİmsel Yayınları

 

ULUSAL YAYINLAR

A - MAKALELER


1- Yılmaz, Y., Gözübol,A.M., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., 1981. Abant (Bolu) Dokurcun (Sakarya)  arasında Kuzey Anadolu Fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi. İstanbul Yerbilimleri, c.2, 34, 239261.


2- Tüysüz, O., 1986. Kuzey Anadolu'da iki farklı ofiyolit topluluğu: Eski ve yeni Tetisin artıkları. Tübitak Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 10/2, 172179.


3- Yılmaz, Y., Tüysüz, O., 1988. Kargı masifi ve dolaylarında Mesozoyik tektonik birliklerin düzenlenmeleri sorununa bir yaklaşım. TPJD Bülteni, 1/1, 7386.


4- Yılmaz, Y., Tüysüz, O., 1991. Anatomy of an imbricated zone: Geology of the Kargı massif, Central Pontides. Bulletin of the Technical University of Istanbul, v.44, number 12, 279299.


5- Tüysüz, O., 1993. Karadeniz'den Orta Anadolu'ya bir Jeotravers: Kuzey Neo-Tetisin Tektonik evrimi. TPJD Bülteni, 5/1, 1-33.


6- Görür, N., Şengör, A.M.C., Sakınç, M., Tüysüz, O., Akkök, R., Yiğitbaş, E., Oktay, F.Y., Barka, A., Sarıca, N., Ecevitoğlu, B., Demirbağ, E., Aykol, A., Algan, O., Güneysu, C., Ersoy, Ş., 1994. Cross-cutting rift systems of the Gökova region, SW Anatolia: Implications for the formation of the Aegean Sea. Bulletin of the Technical Univ. of Istanbul, v.47, no:4, 275-292.


7- Sunal, G. ve Tüysüz, O., 2001. Batı Pontidler’de Tersiyer yaşlı çarpışma sonrası sıkışmalı yapıların özellikleri. TPJD Bülteni, 13/1, 1-26.


8- Selim, H.H., Tüysüz, O., Barka, A.A., 2006. Güney Marmara Bölümünün Tektoniği. İTÜ Dergisi, Seri D,  5/1, 151-160.


9- Tarı, U., Tüysüz, O., 2008. İzmit Körfezi ve çevresinin morfotektoniği. İTÜ Dergisi, Seri D, 7/1, 17-28.


10- Şatır, D.E., Tüysüz, O., Akyüz, S., 2009. Ecemiş Fay Zonu’nun morfotektonik özellikleri ve morfometrik analizi. İTÜ Dergisi, Seri D, 8/5, 67-79.


11- Yıldırım, C., Tüysüz, O., 2009. Blok rotasyonuna fluvyal tepkinin nicel analizi: Almacık Bloku örneği. İTÜ Dergisi, Seri D, 8/3, 120-130


12- Erturaç, M.K., Tüysüz, O., 2010. Amasya Çevresinin Depremselliği ve Deterministik Deprem Tehlike Analizi. İTÜ Dergisi, Seri D, 9/3, 121-132


13- Doğan, B., Tüysüz, O., 2011. Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Geyve-Gemlik arasındaki kesiminin tektonostratigrafik evrimi. İTÜ Dergisi, Seri D, 10/4, 107-118.


14- Tüysüz, O., 2020.  Eski kıyı çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kriterlere Türkiye ve Rodos adasından örnekler. MTA Dergisi (baskıda).B - BİLDİRİLER


a- Tam metinli bildirler


1- Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Serdar, H. S.,1990. Orta  Pontidlerin erken Mesozoyik evrimine bir  yaklaşım: PaleoTetis/Karakaya kenar denizi problemi.Türkiye 8. Petrol Kongresi,  Bildiriler, Jeoloji, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, 351362.


2- Tüysüz,  O., Yılmaz,Y., Yiğitbaş, E.,, Serdar, H.S.,1990. Orta Pontidlerde Üst JuraAlt  Kretase  stratigrafisi ve tektonik anlamı. Türkiye 8. Petrol Kongresi, Bildiriler,Jeoloji, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB  Petrol Mühendisleri Odası, 340350.


3- Yiğitbaş, E., Tüysüz, O., Serdar, H.S.,1990. Orta Pontidlerde Üst Kretase yaşlı aktif kıta kenarının jeolojik özellikleri Türkiye 8. Petrol Kongresi, Bildiriler, Jeoloji, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, 141-151


4- Görür, N., Şengör, A.M.C., Sakınç, M., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Oktay, F.Y., Engin, S., Okuroğullari, A.H., Özgül,  K.,1991. Türkiye ve çevresinin Geç TriyasGeç  Miyosen dönemindeki Paleocoğrafik evrimi. Ozan Sungurlu Bilim Eğitim ve Yardım Vakfı, Ankara, 174-189.


5- Tüysüz, O., Dellaloğlu, A.A., 1992. Çankırı havzasının tektonik birlikleri ve jeolojik evrimi. Türkiye 9. Petrol Kongresi, Bildiriler, Jeoloji, 333-349.


6- Tüysüz, O., 1993. Erzincan civarının jeolojisi ve tektonik evrimi. 2. Ulusal Deprem Simpozyumu, TMMOB İnşaat Müh. Odası,  Deprem Müh. Türkiye Milli Komitesi, İTÜ Yapı ve Deprem Uyg-Ar. Mrk., 271-280.


7- Tüysüz, O. ve Dellaloğlu, A.A., 1994. Orta Anadolu’da Çankırı Havzası ve çevresinin erken Tersiyer’deki paleocoğrafik evrimi. Türkiye 10. Petrol Kongresi, Bildiriler, Jeoloji, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası/Türkiye Petrol Jeologları Derneği/Jeofizik Mühendisleri Odası, 56-76.


8- Görür, N., Okay, A.İ., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Akkök, R., 1996. İstanbul-Zonguldak Paleozoyik istifinin paleocoğrafik ve tektonik konumu. Zonguldak Havzası Araştırma Kuyuları-I (Ed. Yalçın, M.N. ve Gürdal, G.). TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Özel Yayını, 27-43.


10- Çağatay, N., Sümengen, M., Görür, N., Akkök, R., Tüysüz, O., Barka, A., Yiğitbaş, E., Sakınç, M., Yaltırak, C., Sarı, E., 1996. Saros körfezinin oluşumunun incelenmesi. TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği programı, Workshop-1, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa-İstanbul, 73-82.


11- Çağatay, N., Sümengen, M., Görür, N., Akkök, R., Tüysüz, O., Barka, A., Yiğitbaş, E., Sakınç, M., Yaltırak, C., Sarı, E., 1996. Geological evolution of the Gulf of Saros. TÜBİTAK-Üniversities-MTA  National Marine Geological and Geophysical Programme, Workshop-1, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa-İstanbul, 72-81


12- Tüysüz, O., 1996. Amasya ve çevresinin jeolojisi. Türkiye 11. Petrol Kongresi, Bildiriler, Jeoloji, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB Petrol Mühendisleri Odası/ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 32-48


13- Tarı, U., Tüysüz, O., 2001. İzmit Körfezi’nin morfotektonik evrimi. Türkiye Kuvaterner I Çalıştayı, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Makaleler ve Özler, 58-63


14- Genç, Ş.C., Tüysüz, O., 2001. Yalova-Karamürsel arasının Kuvaterner stratigrafisi ve bu alanda eski bir tsunaminin izleri (Ed. Altunel, E., Barka, A., Akyüz, S., Orhan, A.) Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dördüncü toplantısı, ATAG-4, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 27-38.


15- Tüysüz, O., 2003. Deprem ve Türkiye. Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi, Sempozyum, 15-16 Şubat 2002, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent  Şubesi, 16-33


16- Yavaşoğlu, H.,  Baykal, O., Bilgi, S.,  Çakmak, R., Erden, T., Ergintav, S., İnce, C.D.,  Karaman, H., Tarı, E., Tarı, U., Tüysüz, O., 2003. Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu bölümünün GPS ölçmeleri ile güncel tektonik özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 31-36.


17- Tüysüz, O., Akyüz, S., Eyidoğan, H., 2003. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 37-43.


18- Tüysüz, O., 2003. İstanbul İçin Deprem Senaryolarının Hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 163-172.


19- Yaltırak, C., Erturaç, M.K., Tüysüz, O., Saki-Yaltırak, K., 2003. Marmara Denizinde Tarihsel Depremler: Yerleri, Büyüklükleri, Etki Alanları Ve Güncel Kırılma Olasılıkları. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 173-179.


20- Tüysüz, O., Tarı, U., 2003. İstanbul Boğazı ile Rezve Deresi arasındaki kıyı morfolojisini denetleyen faktörler. Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, Coğrafya, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 11-13 Eylül 2003, İstanbul, 166-171.


21- Selim, H.H., Tüysüz, O., Ertek, A.T., 2003. Gönen-Manyas-Bursa arasındaki bölgenin morfolojik evriminde genç tektoniğin rolü. I. Sırrı Erinç Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. ve Deniz Bilimleri ve İşl. Enst., 11, İstanbul.


22- Şatır, D., Tüysüz, O., Akyüz, S., Barka, A., 2003. Ecemiş Fayı’nın morfolojik özellikleri. Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, Coğrafya, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 11-13 Eylül 2003, İstanbul, 151-157.


23- Tarı, U., Tüysüz, O., 2003. Doğu Marmara Bölgesindeki Aktif Fayların Jeomorfolojisi. Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul


24- Selim, H.H., Tüysüz, O., 2004. Güney Marmara Bölgesi’ndeki KAF’ın güney koluna ait fayların özellikleri. ATAG-7 toplantısı, Makaleler Kitabı, sh., 61, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.


25- Selim, H.H., Eyidoğan, H. ve Tüysüz, O., 2005. Güney Marmara Bölgesi’ndeki Tarihsel ve Aletsel Dönemlerde Oluşan Depremlerin Sismolojik ve Jeolojik incelemesi. Ulusal Deprem Sempozyumu, Özler Kitabı, sh., 112-118, 23-25 Mart, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. 


26- Selim, H.H., Tüysüz, O., Erturaç, M.K. ve Taş, K.Ö., 2005.  KAF’nın güney koluna ait Yenice-Gönen ve Uluabat fayları üzerinde yapılan paleosismoloji çalışmaları. Türkiye Kuvaterner Çalıştayı TURQUA V, sh., 27, 2-3 Haziran, İTÜ, İstanbul.


27- Tüysüz, O., 2007. Datça Yarımada’sının Pliyo-Kuvatener Jeolojisi ve Tektoniği. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI. Bildiriler ve Makaleler, 39-46, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 16-18 Mayıs 2007.


28- Gürler, M, Gürler, G., Nalcıoğlu, G., Mercan, M., Timur, E., Yılmaz, C., Ocakoğlu, F., Tüysüz, O., Kandemir R., 2010. Ulusal Ölçekli AR-GE Projelerinde Gönüllü Uzman Desteğinin Sağlanmasında Kurumsal Yapılanma İçin Bir Model Önerisi: “Türkiye Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü. KTÜ 45. Yıl Sempozyumu, 13-16 Ekim 2010, Trabzon


29- Tekeşin-Cankurtaranlar, C., Tüysüz, O., Kılıç, A.R., 2016.  Alaşehir (Gediz) Grabeni’nin Jeotermal Potansiyelinin Yerel Ölçekte Manyetotellürik Yöntem ile Araştırılması. 6. Yer Elektrik Çalıştayı, 23-25 Mayıs 2016, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, 145-148.


b- Öz olarak basılanlar


1- Yılmaz, Y., Gözübol, A.M., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., 1981. Abant-Dokurcun arasında Kuzey Anadolu Fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan kesimin jeolojik evrimi. Türkiye Jeoloji Kurumu 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, 21-22.


2- Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Yıldırım, M., Bulut, V., Özköylü, E., Sakallıoğlu, E., Pehlivan, Ş., Akbaş, B., Armağan,  F., 1983- Ilgaz-Kargı  masifi ve yakın çevresinin jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü  Jeoloji Dairesi Konferansları, Özetler, 18.


3- Yılmaz, Y., Gözübol, A.M., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E.. 1983, Almacık Dağı (Bolu ili) ve dolayının jeoloji incelemesi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Jeoloji Dairesi Konferansları, Özetler, 19-20.


4- Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Özköylü, E., Yıldırım,  M.,Bulut,  V., Pehlivan, Ş., Akbaş, B., Sakallıoğlu, E., 1983. Kargı-Boyabat masifi jeoloji düğümünün çözümüne bir yaklaşım. 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, 51-52.


4- Yılmaz,  Y.,  Tüysüz, O., 1986. Bir yığışım karmaşığının ayırt edilmesi: Kargı masifinin jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1986, Bildiri Özetleri, 26


6- Yılmaz, Y., Tüysüz, O., 1986. Kargı masifinin jeolojisi, TÜBİTAK Türkiye Birinci Jeotravers Projesi, I. Workshop, İstanbul, 1314 Kasım 1986, Özetler, 22-26.


7- Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Serdar, H.S., 1989. Karakaya denizinin açılma yaşı ve PaleoTetis ile ilişkisi. Ahmet Acar Jeoloji Simpozyumu, 1618  Ekim 1989, Program Özler, 4, Ç. Ü. Müh. Mim Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana.


8- Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Serdar, H. S.,1990. Orta  Pontidlerde Malm öncesi okyanusal topluluklar ve ilişkileri. Türkiye 8.Petrol Kongresi, Genişletilmiş Bildiri Özleri, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, 87-88.


9- Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Serdar, H. S., 1990. Orta Pontidlerde Üst JuraAlt Kretase çökellerinin fasiyesleri ve tektonik anlamları. Türkiye 8. Petrol Kongresi, Genişletilmiş Bildiri Özleri, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB  Petrol Mühendisleri Odası, 85-86.


10- Yiğitbaş, E., Tüysüz, O., Serdar, H. S., 1990. Yığışım prizması ve melanj gelişimine bir örnek: Orta  Pontidler. Türkiye 8. Petrol Kongresi, Genişletilmiş Bildiri Özleri, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, 25-26.


11- Tüysüz, O., Dellaloğlu, A. A.,1991. Çankırı havzası kuzey kenarının jeolojisi. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu, Ankara Üniv. Fen Fak./TÜBİTAK, Bildiri özleri, 26-27.


12- Şengör,  A.M.C., Tüysüz, O., Serdar, H., Erol, V., 1991. RodopPontid kıt'acığının iç yapısı ve bunun kıt'a içindeki kalıntı okyanusal havzaların korunması üzerine düşündürdükleri. Ozan Sungurlu Bilim, Eğitim ve Yardım  Vakfı, Ozan  Sungurlu Symposium, 26-28 Kasım 1991, Ankara/Türkiye, Teknik Program ve Bildiri Özetleri, 37-40.


13- Görür, N., Şengör, A.M.C., Sakınç, M., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Oktay, F.Y., Engin, S., Okuroğullari, A.H., Özgül, K., 1991. Türkiye ve çevresinin Geç TriyasGeç  Miyosen dönemindeki Paleocoğrafik evrimi. Ozan Sungurlu Bilim, Eğitim ve Yardım Vakfı, Ozan Sungurlu Symposium, 26-28 Kasım 1991, Ankara/Türkiye, Teknik Program ve Bildiri Özetleri, 59-63.


14- Tüysüz, O., Dellaloğlu, A. A., 1992. Çankırı havzasının tektonik birlikleri ve jeolojik evrimi. Türkiye 9. Petrol Kongresi ve sergisi, 17-21 Şubat 1992, Bildiri Özetleri, 181-182.


15- Banks, C.,  Görür, N., Hall, S., Hirst, P., Illingworth, M., MacGregor D., Mumcuoğlu, Ç., Rutherford, M., Robinson, A., Tüysüz, O., Wright, A., Yazman, M., 1992. Doğu Pontidlerin Mesozoyik stratigrafisi ve yapısal evrimi. Türkiye 9. Petrol Kongresi ve Sergisi, 17-21 Şubat 1992, Bildiri Özetleri, 168-169.


16- Tüysüz, O., 1992. Orta Pontidlerin farklı metamorfik kayalarının köken sorununa petrolojik bir yaklaşım. Isparta Müh. Fak. 7. Mühendislik Haftası, Tebliğ Özetleri, Jeoloji, 20.


17- Tüysüz, O., 1992. Erzincan çevresinin jeolojisi. Yerbilimci gözüyle Erzincan depremi, dünü, bugünü, yarını ve Türkiye deprem sorunu. İTÜ Maden Fakültesi, 7-10.


18- Görür, N., Okay, A.İ., Yiğitbaş, E., Tüysüz, O. ve Akkök, R., 1993. Kozlu K20G kuyusundaki Karbonifer istifinin paleocoğrafik ve Tektonik konumu. Kozlu - K20G Araştırmı Kuyusu Workshop Program ve Özler, 16-17 Aralık 1993, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer Bilimleri Bölümü, Gebze-Kocaeli, 6-7.


19- Tüysüz, O., 1994. Pontidlerin jeolojik problemlerine genel bir yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  15. Yıl Sempozyumu Bildiriler ve Özetler, C. II, 545-546.


20- Okay, A.İ., Tüysüz, O., Akyüz, S., 1995. Istranca masifinin kuzeye dilimli tektonik yapısı. Trakya Havzası Jeolojisi Simpozyumu (Bildiri Özleri), Türkiye Petrolleri A.O.-Ozan Sungurlu Bilim, Eğitim ve Yardım Vakfı, 30 Mayıs-3 Haziran 1995, Lüleburgaz-Kırklareli, 5-6.


23- Tüysüz, O., 1996. Amasya-Çorum civarının jeolojisi ve paleotektonik evrimi.  Türkiye 11. Petrol Kongresi, Bildiriler, Jeoloji, Türkiye Petrol Jeologları Derneği/TMMOB Petrol Mühendisleri Odası/ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası.


24- Tüysüz, O., Barka, A.A., Yiğitbaş, E., 1997. Geology of the Saros Graben and surroundings, Northwestern Turkey (Saros grabeni ve çevresinin jeolojisi, Kuzeybatı Türkiye). Deniz Jeolojisi Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Marmara Denizi Araştırmaları Workshop-III,  Genişletilmiş Bildiri Özetleri, Ankara Üniversitesi Fen Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, 14-18.


25- Tüysüz, O., Keskin, M., Gürsel, S., 1999. Batı Karadeniz havzasının oluşumu. Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik araştırmaları, Workshop V, Genişletilmiş Bildiri Özleri, 24-25 Mayıs 1999, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, 59-61.


26- Tüysüz, O., Keskin, M., Gürsel, S., 1999. The opening of Western Black Sea basin. Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik araştırmaları, Workshop V, Genişletilmiş Bildiri Özleri, 24-25 Mayıs 1999, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, 62-64.


27- Tüysüz, O., Genç , Ş.C., 1999. 17 Ağustos Gölcük depreminin geliştirdiği yüzey kırığının Arifiye-Sakarya Nehri arasındaki yapısal özellikleri ve bunun mühendislik yapıları üzerindeki etkisi. Aktif Tektonik Araştırma grubu üçüncü toplantısı, Bildiri özleri kitapçığı, Cumhuriyet Üniv., Sivas, 5.


28- Tüysüz, O., Genç, Ş. C., 2000. Yalova-Karamürsel arasında eski bir tsunaminin izleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı Bildiri Özetleri, 16-17 Kasım 2000 Eskişehir, 14-15.


29- İşseven, T., Tüysüz, O., 2000. Çankırı havzası doğu kenarının neotektonik evrimine paleomanyetik bir yaklaşım. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı Bildiri Özetleri, 16-17 Kasım 2000 Eskişehir, 25-26.


30- Tüysüz, O., Genç, Ş.C., 2001. Yalova-Karamürsel arasının Kuvaterner stratigrafisi ve bu alanda eski bir Tsunaminin izleri. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Makaleler ve Özler, 50-51.


31- Tüysüz, O., Serim, A., 2001. Olası İstanbul depreminin etkilerinin tahmininde coğrafi bilgi sisteminin kullanılması. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Makaleler ve Özler, 66.


32- Tüysüz, O., 2002, Batı Karadeniz bölgesinin Kretase-Eosen Stratigrafisi. Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıştayı, Batı Karadeniz Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları, Özler, MTA Genel Müdürlüğü, 17-18 Ocak 2002, Ankara


33- Tüysüz, O., Genç, Ş.C., 2002. M.Ö. 780 Tsunamisi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 283-284.


34- Tüysüz, O., 2002. Karadeniz ne zaman açıldı? Pontid çökel havzalarından veriler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 285


35- Doğan, B., Tüysüz, O., 2002. Kuzey Anadolu Fay Zonu güney kolu üzerindeki Pamukova havzası Neojen stratigrafisinin morfotektoniğinin analizi. ATAG-6 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Altıncı Toplantısı Bildiri Özetleri, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, 59-60


36- Yavaşoğlu, H., Baykal, O., Bilgi, S., Çakmak, R., Erden, T., Ergintav, S., İnce, C.D., Karaman, H., Tarı, E., TArı, U., Tüysüz, O., 2002. Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu bölümünün GPS ölçmeleri ile güncel tektonik özelliklerinin belirlenmesi. ATAG-6 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Altıncı Toplantısı Bildiri Özetleri, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, 79-83.


37- Tarı, U., Tüysüz, O., 2002. Doğu Marmara bölgesindeki fayların morfoloji evrimine etkisi. ATAG-6 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Altıncı Toplantısı Bildiri Özetleri, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, 86-87.


38- Şatır, D., Tüysüz, O., Akyüz, S., 2002. Ecemiş Fayı: Morfotektoniği ve paleosismolojisi ATAG-6 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Altıncı Toplantısı Bildiri Özetleri, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, 94-95.


39- Tüysüz, O., 2002. Orta Pontidlerin Stratigrafisi. Türkiye Stratigrafi Komitesi 3. Çalıştayı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları, Özler, 1, MTA Genel Müdürlüğü, 17-18 Ocak 2002, Ankara


40- Tüysüz, O., 2002. Amasya- Çorum Yöresinin  Stratigrafisi. Türkiye Stratigrafi Komitesi 3. Çalıştayı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları, Özler, 10-11, MTA Genel Müdürlüğü, 17-18 Ocak 2002, Ankara


41- Okay, A.I., Tüysüz, O., Kaya, Ş., 2003. Ganos Dağı kuzeye eğimli Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir rampa mı oluşturuyor? Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 10.


42- Şatır ,D., Tüysüz, O., Akyüz, S., Barka, A., 2003. Dündarlı-Elekgölü (Niğde) civarının morfolojik özellikleri ve Ecemiş Fayı’nın etkileri. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 17.


43- Tarı, U., Tüysüz, O., Erturaç, M, 2003. Doğu Marmara Bölgesi’nde multidisipliner bir morfotektonik çalışması. Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul, 23-24.


44- Tüysüz, O., 2003. Tokat Masifinde Amasya- Çorum Yöresinin  Stratigrafisi. Türkiye Stratigrafi Komitesi 4. Çalıştayı, Sakarya Kuşağı Litostratigrafi Adlamaları, , MTA Genel Müdürlüğü, 3-4, 5-6 Haziran 2003, Ankara


45- Selim, H.H., ve Tüysüz, O., 2003, Güney Marmara Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fayların özellikleri. ATAG-7, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Yedinci Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı,(Ed. T. Yakupoğlu), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh., Mim. Fak., Jeoloji Müh. Böl., 01-03 Ekim 2003, Van, 61.


46- Selim, H.H., Eyidoğan, H., Tüysüz, O., 2003. Güney Marmara Bölgesi’nde KAF’ın güney segmentindeki sismotektonik aktivite. 15. Jeofizik Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 103, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir.


47- Erturaç, M. K. ve Tüysüz, O., 2004. Sungurlu Fayının Ezinepazarı-Geldigen Ovası Arasındaki Özellikleri. ATAG-8 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Sekizinci Toplantısı, Bildiri Özetleri, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 22-24 Eylül 2004, 9.


48- Yavaşoğlu, H. Rüzgar, G., Baykal, O., Bilgi, S., Çakmak, R., Erden, T., Ergintav, S., İnce, C. D., Karaman, H., Tarı, E., Tarı, U. ve Tüysüz, O., 2004. Kuzey Anadolu Fayı'nın Orta Anadolu Bölümünün GPS Ölçmeleri ile Güncel Tektonik Özelliklerinin Belirlenmesi. ATAG-8 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Sekizinci Toplantısı, Bildiri Özetleri, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 22-24 Eylül 2004, 21.


49- Selim, H. H. ve Tüysüz, O., 2004. Güney Marmara Bölgesi’nde Çek-Ayır Havzaların Oluşumu ve Tektonik Modeli. ATAG-8 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Sekizinci Toplantısı, Bildiri Özetleri, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 22-24 Eylül 2004, 31.


50- Okay, A., Tüysüz, O., Satır, M., Altıner, S.Ö., Altıner, D., Sherlock, S., Eren, R.H., 2005. Orta Pontidlerin yapısı ve jeolojik evrimi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, 315-316


51- Tüysüz, O., 2005. Yerbilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Çağrılı Konferans, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, 323


52- Tüysüz, O., 2005. Deprem Senaryolarının Hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması. Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı. Genişletilmişl Bildiri Özleri, 28-30 Nisan 2005, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir. 23.


53- Doğan , B., Tüysüz, O., 2005. Geyve Formasyonu. Stratigrafi Komitesi 5. Çalıştayı, Batı Anadolu Tersiyer Karasal Çökellerinin Litostratigrafi Adlamaları. Özler, MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ruhi Berent Salonu, 05-06 Mayıs 2005 Ankara. 10-11.


54- Doğan , B., Tüysüz, O., 2005. Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Orta Kolu Boyunca Sedimantasyon Ve Morfoloji İle İlişkili Fay Geometrisi (Marmara Bölgesi). 40. Yıl Sempozyumu, 27-30 Eylül 2005, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Özler, 8-9.


55- Okay, A.I., Tüysüz, O., Satır, M., Özkan Altıner, S.,  Altıner, D., Sherlock, S.,  Eren, R.H., 2005. Orta Pontidlerin yapısı ve jeolojik evrimi.  58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Çağrılı konferans tebliği, 11-17.4.2005, Ankara, 315-316.


56- Doğan , B., Tüysüz, O., 2005. Sağ yanal atımlı fay sisteminin deformasyonu ile oluşan atım-sedimantasyon ilişkisine bir örnek: Geyve- Pamukova havzası (Marmara Bölgesi, Türkiye). ATAG-9 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı, C.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Sivas, 23-24.


57. Tüysüz, O., Erturaç, M.K., 2005. Kuzey Anadolu Fayının Devrez Çayı ile Soruk Çayı Arasındaki Kesiminin Özellikleri ve Fayın Morfolojik Gelişimdeki Etkileri. Türkiye V. Kuvaterner Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26-40. 02-03 Haziran, 2005. İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


58. Selim, H.H., Tüysüz, O., Erturaç M.K. Taş, Ö. K., 2005. KAF’ın Güney Koluna Ait Yenice-Gönen ve Uluabat Fayları Üzerinde Yapılan Paleosismoloji Çalışmaları. Türkiye V. Kuvaterner Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 20-25. 02-03 Haziran, 2005. İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


59- Selim, H.H., Tüysüz, O., 2005. Güney Marmara Bölgesi’nin Pliyo-Kuvaterner’deki Jeodinamik Evrimi. Türkiye Kuvaterner Çalıştayı TURQUA V, 303, 2-3 Haziran, İTÜ, İstanbul.


60. Tüysüz, O., 2006. Türkiye’nin Aktif Tektoniği ve Sismik Özellikleri. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2006 Yılı Bilimsel Toplantısı, Tektonik Ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı II, 16-18 Kasım 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi.


61. Yıldırım, C., Tüysüz, O., Emre, Ö., 2007. Almacık Bloku’nun Neotektonik Deformasyonu. TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI. Bildiriler ve Makaleler, 57, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 16-18 Mayıs 2007.


62. Erturaç, M. K., Tüysüz, O., Şen, Ş., Karaoğlu, A., 2007. Amasya-Suluova'nın Oluşumu ve Evrimi: Zaman ve Kinematik.  TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI. Bildiriler ve Makaleler, 14, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 16-18 Mayıs 2007.


63. Tarı, U., Tüysüz, O., 2007. İzmit-Adapazarı çöküntüsündeki Pliyo-Kuvaterner çökellerinin Korelasyonu. TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI. Bildiriler ve Makaleler, 7, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 16-18 Mayıs 2007.


64. Erturaç, M.K., Tüysüz, O., Kıyak, N.G., Kuzucuoğlu, C., 2007. Yeşilırmak Teraslarının (Amasya-Geldingen Ovası) OSL Yöntemiyle Yaşlandırılması: Sungurlu Fayının Geç Pleyistosen Dönemi Aktivitesi Üzerine İpuçları. TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI. Bildiriler ve Makaleler, 137, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 16-18 Mayıs 2007.


65. Genç, Ş.C., Tüysüz, O., 2008. Orta ve Batı Pontid Kuşağında Jura Yaşlı Magmatik Kayaların Petrografik ve Petrolojik Özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 207-208.


66. Erturaç, M.K., Tüysüz, O., Tarı, U., 2008. Kuzey Anadolu Fay Zonu orta kesiminin morfometrik yöntemlerle incelenmesi. I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas.


67- Tüysüz, O., Tarı, U., 2008. İstanbul Boğazı ile Rezve Deresi (İğneada) arasında kıyı morfolojisini denetleyen jeolojik faktörlerin saha çalışmaları ve uydu görüntüleri ile araştırılması. I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas


68- Tarı, U., Tüysüz, O., 2008. İzmit Körfezi ve çevresindeki drenaj alanlarında tektonik ve flüvyal süreçlerin morfometrik analizlerle izlenmesi. I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas


69- Erturaç, M.K.., Tüysüz, O., 2008. Amasya ve Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Neotektonik Özellikleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG XII Toplantısı. 13-15 Kasım 2008. Akçakoca.


70- Yavaşoğlu, H., Tarı, E., Tüysüz,O., Çakır, Z., Altın,M.U., Tarı, U., 2009. Kuzey Anadolu Fayının Orta Kesiminin Jeodezik Ölçmeler ile Kinematiğinin Belirlenmesi Description of Kinematic of the Central Part of North Anatolian Fault with Using Geodetic Measurements. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı-II, 582-583


71- Genç, Ş.C., Tüysüz, O. 2009. Bodrum Magmatik Kompleksinin Stratigrafisi ve Petrolojik Özellikleri Stratigraphy and Petrological Nature of the Bodrum Magmatic Complex, SW Turkey. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı-II, 596-597


72- Fleitmann, D., Cheng, H., Badertscher, S., Mudelsee, M., Göktürk, O.M., Fankhauser, A., Pickering, R., Raible, C.,  Edwards R. L., Matter, A.,  Kramers, J.,  Tüysüz,  O., 2009. Kuzey Türkiye'den 50000 Yıllık Bir Mağara Dikitinin Kaydettiği Çevresel ve İklimsel Değişiklikler Climatic and Environmental Changes Recorded in a 50,000 Year-Long Stalagmite Record from Northern Turkey. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı-II, 728-729


73- Göktürk, O.M., Fleitmann,D., Badertscher, S., Cheng, H., Pickering, R., Fankhauser, A., Tüysüz, O., Matter A.,  Kramers, J., 2009, Karadeniz'in Güney Kıyısından Bir Mağara Dikitinin Geç Buzul ve Holosen Dönemlerini Kapsayan Yüksek Çözünürlüklü Duraylı İzotop Kaydı A High Resolution Late Glacial and Holocene Stalagmite Stable Isotope Record from the Southern Black Sea Coast. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı-II, 730-731


74- Erturaç, M.K., Tüysüz, O., 2009. Amasya ve Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Neotektonik Evrimi: Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Orta Kesimi The Neogene Stratigraphy and Neotectonic Evolution of the Amasya Region: Middle Section of the Convex Arc of the North Anatolian Fault System. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı-II, 814-815


75- Tüysüz, O., Erturaç, K., 2009. Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Tosya-Havza Bölümü Üzerindeki Morfotektonik Yapılar Morphotectonic Features Along the Tosya-Havza Section of the North Anatolian Fault System. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı-II, 820-821


76- Erturaç, M.K., Tüysüz, O., 2009. Amasya ve Çevresinin Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi. ATAG 13 Çalıştayı, 8-11 Ekim 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bildiri Özleri Kitabı, Çanakkale, 21.


77- Doğan, B., Tüysüz, O., 2011. Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Paleosismolojik Anlamı, GD Marmara Bölgesi, Türkiye. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 25-29 Nisan 2011, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 3.


78- Lom, N., Tüysüz, O., Genç, C., Tarı, U., Tekeşin, Ö., 2011. Antakya ve Çevresindeki Aktif Fayların Araştırılması ve Haritalanması. Türkiye. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 25-29 Nisan 2011, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 6-7.


79- Tarı, U., Tüysüz, O., Genç, Ş.C., Lom, N., Tekeşin, Ö., 2011. Hatay Grabeni’nin Evrimi, Güneydoğu Türkiye, Yapısal ve Morfolojik Bulgular. Türkiye. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 25-29 Nisan 2011, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 10-11.


80- Okay, A.İ, Sunal, G., Sherlock, S., Tüysüz, O., 2011. Orta Pontidler’de Jura Yaşlı Yüksek Sıcaklık Metamorfizması. Türkiye. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 25-29 Nisan 2011, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 222-223.


81- Gürler, M., Gürler, G., Nalcıoğlu, G., Timur, E., Ocakoğlu, F., Tüysüz, O., Kandemir, R., 2011. Ulusal Ölçekli AR_GE Projelerinde Gönüllü Uzman Desteğinin Sağlanmasında Kurumsal Yapılanma İçin Bir Model Önerisi: Türkiye Jeolojik Miras Alanları Envanteri Protokolü. Türkiye. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 25-29 Nisan 2011, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 324-325.


82- Okay, A.İ., Nikishin, A.M., Tüysüz, O., 2012. Orta Pontidler ile Kırım’ın jeolojik karşılaştırılması. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Bildiri Özleri Kitabı, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 56-57.


83- Tüysüz, O., Tarı, U., Genç, Ş.C., İmren, C., Erel, L., Blackwell, B., 2012. Antakya Grabeni’nin Jeoloji ve Morfolojisi. UJES 2012 III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Antakya, Hatay. Bildiri Özetleri, 6.


84- Tüysüz, O., Tarı, U., Genç, Ş.C., İmren, C., Blackwell, B., 2013. Antakya Garbeni’nin Jeoloji ve Morfolojisi (Geology and Morphology of the Antakya Graben). 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, Bildiri Özleri Kitabı (Ed. B. Özmen), 6-7, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası.


85- Okay, A.İ., Sunal, G., Sherlock, S., Altıner, D., Tüysüz, O., Kylander-Clark, A.R.C., Aygül, M., 2013. Orta Pontidlerin Jeolojik Evrimi (Geological Evolution of the Central Pontides). 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, Bildiri Özleri Kitabı (Ed. B. Özmen), 88-89, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası.


86- Tüysüz, O., Tarı, U., 2014. İstanbul Boğazı ile Rezve Deresi (İğneada) arasında kıyı morfolojisinin gelişimini denetleyen jeolojik faktörler. JEOUZAL 2014, 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 13-14 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bildiri Özleri Kitapçığı, 9-12.


87- Tüysüz, O., 2015. Tosya ile Havza Arasındaki Bölgenin Morfolojik Gelişiminde Kuzey Anadolu Fayının Etkileri. (Effects of the North Anatolian Fault on the Morphological Evolution of an Area Between Tosya and Havza, N Turkey). İstanbul Üniversitesi’nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı  (Edts: Koral, H., Şahin, S.Y., Aysal, N., Ündül, Ö., Kuşku, İ.) 21-23 Ekim 2015, 29-30.


88- Genç, Ş.C., Gülmez, F., Karacık, Z., Tüysüz, O., Prelevic, D., Roden, M. F., Hames, W.E., Billor, Z., 2015. Ankaa-Erzincan Kenedi Boyunca Gelişmiş olan Geç Kretase Yaşlı Ultrapotasik Magmatik Kuşağın Jeoloji, Petroloji ve Petrojenezi (Geology, Petrology and Petrogenesis of the Late Cretaceous Ultrapotassic Magmatic Belt along the Ankara-Erzincan Suture Zone) İstanbul Üniversitesi’nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı  (Edts: Koral, H., Şahin, S.Y., Aysal, N., Ündül, Ö., Kuşku, İ.) 21-23 Ekim 2015, 27-28.


89- Keskin, M ve Tüysüz, O., 2015. Batı Pontidlerde Üst Kretase Volkanizmasının Stratigrafisi, Petrojenezi ve Jeodinamik Konumu (Stratigraphy, Petrogenesis and Geodynamic Setting of the LAte Cretaceous Volcanism in Western Pontides, Turkey). İstanbul Üniversitesi’nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı  (Edts: Koral, H., Şahin, S.Y., Aysal, N., Ündül, Ö., Kuşku, İ.) 21-23 Ekim 2015, 43-44.


90- Yıldırım, C., Tüysüz, O., Melnick, D., 2015. Kuzey Kıbrıs kıyılarında Kuvaterner yükselimi, kosismik deformasyon ve tsunami çökellerine ait ön bulgular. ATAG 19, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları, Bildiri Özleri Kitabı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 7-9 Ekim 2015, 40.


91- Yıldırım, C., Aksoy, M.E., Sarıkaya, M.A., Tüysüz, O., Genç, Ş.C., Doksanaltı, M.E., Şahin, S., 2015. Knidos Fay Zonu’nun paleosismolojisine yönelik yeni jeolojik ve arkeolojik bulguların ön sonuçları. ATAG 19, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları, Bildiri Özleri Kitabı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 7-9 Ekim 2015, 55.


92- Yıldırım, C., Tüysüz, O., Melnick, D., Altınbaş, D.C., Shen, C.C., Baykara, M.O., 2016. Kuzey Kıbrıs Kıyılarının Tektonik Jeomorfolojisi; Denizel Sekiler, Dalga-Aşınım Çentikleri, Tsunami Blokları İle Deniz Ve Karadaki Yüzey Kırıklarının Ön Değerlendirmesi. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Ankara. Özler,


93- Yıldırım, C., Aksoy, M.E., Sarıkaya, M.A., Tüysüz, O., Genç, Ş.C., Şahin, S., Doksanaltı, M.E., Tesson, J., Benedetti, 2016. Knidos Fay Zonu’nda Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemine Dayalı Paleosismolojik Çalışmalar. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Ankara. Özler,


94- Şahin, S., Yıldırım, C., Sarıkaya, M.A., Tüysüz,O.,  Genç, Ş.C., Aksoy, M.E., Benedetti, L., Doksanaltı, M.E., 2016. Knidos Fay Zonu’nun Deprem Geçmişini Klor-36 Yüzey Yaş Tayini Yöntemiyle Modelleme. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Ankara. Özler,


95- Şahin, S., Yıldırım, C., Sarıkaya, M.A., Tüysüz,O.,  Genç, Ş.C., Aksoy, M.E., Benedetti, L., Doksanaltı, M.E., 2016. Knidos Fay Zonu’nun Deprem Geçmişini Klor-36 Yüzey Yaş Tayini Yöntemiyle Modelleme. TURQUA VII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 8-11 Mayıs 2016. Bildiri Özleri Kitabı, 22-23


96- Göktürk, O.M., Fleitmann, D., Badertscher, S., Cheng, H., Edwards, R.L., Tüysüz, O., 2016. Doğu Akdeniz'de Geç Holosen Kiş Sıcaklıkları ve Kültürel Değişimlerle Olan İlgisi: Kocain Mağarası Kaydı. TURQUA VII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 8-11 Mayıs 2016. Bildiri Özleri Kitabı, 79


97- Yıldırım, C., Tüysüz, O., Melnick, D., Öztürk, M.Z., Özcan, O., Baykara, M.O., Shen, C.C., , 2016. Kuzey Kıbrıs Kıyılarında Pleyistosen Ve Holosen Tektonik Deformasyonuna Ait Ön Sonuçlar. TURQUA VII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 8-11 Mayıs 2016. Bildiri Özleri Kitabı, 164


98- Tüysüz, O., 2016. Orta ve Batı Pontidlerin Yapısal Özellikleri. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Yerkabuğu Özellikleri je Jeodinamiğinin Araştırılması Proje Değerlendirme Toplantısı. 10-11 Şubat 2016, MTA Ankara.


99- Tüysüz, O., 2017. Tosya İle Havza Arasındaki Bölgenin Morfolojik Gelişiminde Kuzey Anadolu Fayının Etkileri. Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 10-14 Nisan 2017, Ankara. Bildiri Özleri, (Editörler: Karadenizli, L., Boyraz-Aslan, S.), 584.C - KİTAP/KİTAP İÇİNDE BÖLÜM


1- Görür, N., Okay, A.İ., Şengör, A.M.C., Tüysüz, O., Sakınç, M., Yiğitbaş, E.,Akkök, R., Barka, A., Oktay, F.Y., Sarıca, N., Yaltırak, C., Yılmaz, B., Ersoy, Ş., Elmas, A., Örçen, Ş., Ercan, T., Şaroğlu, F., Akyürek, B., 1998. Türkiye’nin Neo-Tetis dönemine ait paleocoğrafya atlası. MTA Enstitüsü, ANKARA


2- Tüysüz, O., 1998, Karadeniz. Türkiye Denizleri (Ed. N. Görür). TÜBİTAK


3- Tüysüz, O., Aksay, A., Yiğitbaş, E., 2004, Batı Karadeniz Bölgesi Litostratigrafi Birimleri. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Birimleri Serisi-1, Ankara, 92s.


4- Alan, H., Demir B.M., Duman, Y.T., Ercan, S., Gökçe, O., Nurlu, M., Özalp, S., Özmen, B., Seyiyoğlu, G., Sözbilir, H., Tatar, O., Tüysüz, O., Yaman, M., 2017. Plalana ve Yapılaşma açısından yüzey faylanması tehlikesinin değerlendirilmesi kılavuzu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın No: 134, 61s.