Okan Tüysüz’ün YürüttüğÜ ve katıldığı araştırma projeleri

 
 


A- MADEN TETKİK ve ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

1- Yılmaz, Y., Gözübol, A.M., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., 1981. Abant-(Bolu) Dokurcun-(Sakarya) arasında Kuzey Anadolu Fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi. MTA Derleme Raporu, 72s.

 1. 2.Yılmaz, Y., Tüysüz, O., 1984. Kastamonu-Boyabat-Vezirköprü-Tosya arasındaki bölgenin jeolojisi (Ilgaz-Kargı  masiflerinin etüdü). MTA Derleme Raporu, 275s.

 2. 3.Emre, Ö., Özalp, S., Tüysüz, O., Yurtsever, Ş., Ilgar, A., Nefeslioğlu, H.A., Duman, T.Y., Kurçer, A., 2008. Geological Investigations for the Sinop Nuclear Technology Center Final Report. MTA Raporu Derleme No: 11044


B- TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

1. Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Serdar, H. S., 1988. Vezirköprü-Boyabat dolayının jeolojisi, TPAO Arşivi, 55s.

 1. 2.Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Serdar, H. S., 1989. Orta Pontidlerin güney kesiminin jeolojisi. TPAO Arşivi, 291s.

 2. 3.Yılmaz,  Y., Gürpınar, O., Serdar, H.S., Tüysüz, O.,  Yiğitbaş, E., Yıldırım, M., Genç, C., Gürer, Ö.F., 1991. Tokat Masifinin Jeolojisi, İTÜ Maden Fakültesi YBYK-UYGAR Merkezi, 72s.

 3. 4.Dellaloğlu, A.A., Tüysüz, O., Kaya, H.İ., 1992. Kalecik (Ankara)-Eldivan (Çankırı)-Yapraklı, İskilip (Çorum) ve Devrez çayı arasındaki alanın jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arşivi, Rapor no. 3194, 241s.

 4. 5.Tüysüz, O., Kirici, S., Sunal, G., 1997. Cide-Kurucaşile dolayının jeolojisi. TPAO Raporu, No: 3736, 127 s.

 5. 6.Tüysüz, O., Keskin, M., Natalin, B., Sunal, G., 2000. İnebolu-Ağlı-Azdavay civarının jeolojisi. TPAO Raporu, No: 4250, 240s.


C- TÜBİTAK PROJELERİ

 1. 1.Tüysüz, O., 1985. Kargı masifi ve dolayındaki tektonik birliklerin ayırdı ve araştırılması (Petrolojik inceleme). TÜBİTAK TBAG521 Proje Raporu, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 431s.

 2. 2.Görür, N., Şengör, A.M.C., Okay, A., Oktay, F.Y., Tüysüz, O., Akkök, R., Sakınç, M., Yiğitbaş, E., 1995. Türkiye’nin ve yakın çevresinin paleocoğrafyası. TÜBİTAK YBAG-0076/DPT Projesi.

 3. 3.Şengör, A.M.C.,Natal’in, B.,  Görür, N., Okay, A.İ., Tüysüz, O., Akkök, R., 1995. Orta Asya’da Altaid orojenik sisteminin evrimi. TÜBİTAK YBAG-0076/DPT Projesi.

 4. 4.Tüysüz, O., Şengör, A.M.C., Görür, N., Okay, A.İ., Yılmaz, Y., 1993. 1:2.000.000 ölçekli Türkiye Tektonik Haritası ve Türkiye'nin tektonik birliklerinin sınıflanması. TÜBİTAK TBAG-961/YBAG-0016 Projesi, 89s.

 5. 5.Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Genç, T., Tarı, U., 1998. Batı Karadeniz bölgesinin tektonik birliklerinin ayırdı ve 1: 500.000 ölçekli jeoloji haritasının hazırlanması. Proje No: YDABÇAG-17. 194Y003 TÜBİTAK Raporu, 92 s+CD-ROM.

 6. 6.Tüysüz, O., Keskin, M., Sunal, G., Tarı, U., 1999. Batı Karadeniz Havzasının Oluşumu. TÜBİTAK 197Y045 YDABÇAG 590/G Projesi Raporu, 218s.

 7. 7.Tüysüz O., Tarı, U., 2001. İstanbul boğazı ile Rezve deresi (İğneada) arasında kıyı morfolojisini denetleyen jeolojik faktörlerin saha çalışmaları ve uydu görüntüleri ile araştırılması, TÜBİTAK Proje no: 199Y080, 129s+CD

 8. 8.Tüysüz O., Erturaç, K., Tarı, U., 2002. Marmara Denizi kıyıları veri tabanı. TÜBİTAK Proje no: 100Y080, 70 s.+CD

 9. 9.Kaplan, A., Tüysüz, O., Tarı, U., Erturaç, K., Serim, A., Tan, R., Gürses, B., Güralp, E., Gökgöz, T., 2002, Türkiye Denizleri Jeolojik ve Jeofizik Veri Tabanı Oluşturulması (1. Aşama ) (TÜBİTAK Projesi, 102Y110)

 10. 10. Okay, A. İ., Satır, M., Tüysüz, O.,Eren, R.H., 2004.  Orta Pontidlerdeki Elekdağ Masifi’nin Tektonik Evrimi. TÜBİTAK YDABAG 101Y032, 175s.

 11. 11. Tarı, E., Tüysüz, O., Ergintav, S., İpbüker, C., İnce, C.D., Tarı, U., Çakmak, R., Dikbaş, A., Yavaşoğlu, H., Karaman, H., 2004, Kuzey Anadolu Fayını’nın Ladik-Ilgaz Arasındaki Orta Anadolu Bölümünün Kinematiğinin GPS Ölçmeleri ile Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi YDABAG 101Y035

 12. 12. Genç, Ş.C., Tüysüz, O., Keskin, M., İşseven, T., 2004. Armutlu yarımadası (KB Anadolu) Eosen magmatik kayalarının petrolojik evrimi ve paleomanyetizma özellklerinin araştırılması, TÜBİTAK  102Y032

 13. 13. İşseven, T., Tüysüz, O., Genç, Ş.C.,.Erturaç, K., 2005. Bodrum yarımadası (GB Anadolu) Miyosen mağmatik kayalarının paleomanyetizması ve petrolojik özelliklerinin araştırılması. TÜBİTAK Projesi (Proje no: 102Y139), 99s.

 14. 14. Baykal, O., Tarı, E., Tüysüz, O., Ergintav, S., Kaya, Ş., Yanalak, M., İnce, C.D., Tarı, U., Çakmak, R., Erden, T., Yavaşoğlu, H., Karaman, H., Erturaç, K., 2006. Kuzey Anadolu Fayı’nın Batı Marmara Bölümünde Deformasyonların Belirlenmesi ve Deprem Riskinin Tanımlanması. TÜBİTAK Projesi, 103Y033

 15. 15. Şahin, M., Boduroğlu, H., Eyidoğan, H., Tüysüz, O.,Karaca, M., Ural, D., Şeker, D., Tarı, E., Kalkan, Y., Kızılsu, G., Yanalak, M., İpbüker, C., Musaoğlu, N., Coşkun, Z.,Kaya, Ş., Alkan, R., Tarı, U., Karaman, H., Yavaşoğlu, H., Erden, T.,Bilgi, S., 2007. Deprem öncesi, esnası ve sonrasında kullanılmak üzere Amerika FEMA-patentli (Hazards Us) programının ulusal ölçekte Hazturk versiyonu olarak Türkiye için geliştirilmesi: İstanbul için özel bir çalışma. TUBİTAK 104Y254, 171s.

 16. 16. Şahin, M., Tüysüz, O., Güllü, M., Tarı, E., Coşkun, Z., Erdoğan, S.,  Taktak, F., Tiryakioğlu, İ., Erdoğan, O., Erden, T., Yavaşoğlu, H. Karaman, S. Bilgi, Gokalp, H. E., Boz, Y. , 2007. Burdur-Fethiye Fay Zonundaki Hareketlerin GPS İle Belirlenmesi TÜBITAK YDABAG Proje No: 104Y035,

 17. 17. Yılmaz, İ.Ö., Altıner, D., Tüysüz, O., Tekin, U.K., 2008. TÜBİTAK Projesi Erken Kretase (Apsiyen - Albiyen) ve Geç Kretase (Senomaniyen-Turoniyen) sedimanlarında global okaynusal anoksik ve oksik olayların sedimantolojik, mikropaleontolojik ve jeokimyasal kayıtları (KB, GB ve OB Türkiye). TUBİTAK ÇAYDAG 104Y010

 18. 18. Rize İl Genelinde Afet Bilgi Ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması ( RABİS )


D- ARAŞTIRMA FONU PROJELERİ

 1. 1. Tüysüz O., 1999. Genel Jeoloji dersinin internet ortamında hazırlanması. İTÜ Araştırma Fonu

 2. 2. Tüysüz, O., İşseven, T., 2000. Çankırı havzası doğu kenarının neo-tektonik evrimi (Stratigrafik, paleomanyetik ve paleosismik veriler ışığında bir yaklaşım). İTÜ Araştırma Fonu Projesi (Proje No: 1151), 71 s.

 3. 3. Tüysüz O., 2003. İstanbul için deprem senaryolarının hazırlanmasında jeolojik verilerin coğrafi bilgi sistemleri ile kullanımı, İTÜ Araştırma Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 76 s.

 4. 4. Genç, Ş.C., Tüysüz, O., Keskin, M., 2003. Çorum-Amasya-Çankırı yöresi Eosen volkanizmasının petrolojik evrimi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi (No: 1350), 94s.

 5. 5. Tüysüz, O., Erturaç, K., 2004, Kuzey Anadolu Fayının Devrez Çayı ile Soruk Çayı Arasındaki Kesiminin Özellikleri ve Fayın Morfolojik Gelişimdeki Etkileri. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 78s.

 6. 6. Baykal, O., Tarı, E., Tüysüz, O., Ergintav, S., Kaya, Ş., Yanalak, M., İnce, C.D., Tarı, U., Çakmak, R., Erden, T., Yavaşoğlu, H., Karaman, H., Erturaç, K., GPS Ölçmeleri ile Kuzey Anadolu Fayının Batı Marmara Bölümünde Hareketlerin Belirlenmesi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,  Proje No:1636

 7. 7. Karacık, Z., Tüysüz, O., Demirköy (Kırklareli) Plütonunun jeolojik ve petrolojik özelliklerinin araştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 30733

 8. 8. Tüysüz, O., Polat, Y., Topçular, P., Datça Yarımadasının Genç Tektoniği, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 9. 9. Genç, Ş.C., Tüysüz, O., Orta ve Batı Pontidlerde Liyas volkanizmasının kökeni ve petrolojik evrimi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 10. 10. Kaya, Ş., Tüysüz, O., Tarı, U., Saroğlu, E., Musaoğlu, N., Şehir alanlarında depremin neden olduğu ağır hasarların uzaktan algılama verileri ile analizi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 30793.

 11. 11. Özkan-Aygün, Ç., Tüysüz, O., Demirbağ, E., Kurt, H., Elazığ Hazar Gölü Arkeolojik, Jeofizik ve Jeolojik Araştırması. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 31722


E- DİĞER PROJELER

 1. 1. Sağlamer, A., Boduroğlu, H., Celep, Z., Eren, İ., Yardımcı, N., Eyidoğan, H., Tüysüz, O., Tarı, E., Genç, Ş.C., Ural, D., İyisan, R., Yiğitbaş, E., Akyüz, S., Yıldırım, H., Özdemir, P., İlki, A., Gençoğlu, M., Taşkın, B., Vatansever, C., Güney, D., 2002. 3 Şubat 2002 Afyon Çay depremi nin Değerlendirme Raporu, İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama Merkezi, 12shf.

 2. 2. Sağlamer, A., Celep, Z., Eren, İ., Özdemir, P., Tüysüz, O., Akyüz, S., Eyidoğan, H., 2003. 1 Mayıs 2003 Bingöl depremi Mühendislik Raporu. İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi, İTÜ Press, 50s.

 3. 3. Şahin, M., Boduroğlu, H., Elnashai, A., Tüysüz, O., Karaman, H., Ünen, H.C., 2007, İstanbul için Deprem Hasar Analizi Program Geliştirme Projesi (HAZTURK). İBB-DPT Projesi, 172s.

 

ULUSAL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ


 1. 1.Yılmaz, Y., Tüysüz,  O., Zeyrek, S., Genç, Ş.C., Igneous Associations of the Tethyan System. İTÜ Faculty of Mines, Dept. of Geology, Tethyan Project, 193s

 2. 2.Keskin, M., Tüysüz, O., Lustrino, M., Morra, V., Leone, M., Genesis Of The Late Cretaceous Volcanism In Western Pontides. TÜBİTAK-CNR Ortak Projesi 104Y215

 3. 3.Özer, S., Tüysüz, O., Masse, J.P., Masse-Fenerci, M., Sarı, B., 2009. Early Creataceous Carbanate Platform from the Western Pontides. TUBİTAK-CNRS Projesi, 104Y214

 4. 4.Chengsan, W., ce 25 ülke katılımcıları, 2008. Upper Cretaceous Oceanic Red Beds /CORBS): Response to Oceanic/Climate Global Ghange. IGCP Project 463.

 5. 5.Fleitmann, D., Tüysüz, O., Matter, A., Bardetcsher, S., Göktürk, O.M., Speleothems of Turkey. Swiss Science Foundation.