YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

Sempozyum Bildiriler Kitabı


Yomralıoğlu, T., (1999), “Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu” Bildiriler Kitabı (editör), Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.325, Trabzon.


Kent Bilgi Sistemi (KBS), kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum-karar verebilmek için ihtiyaç duyulan, planlama, mühendislik, eğitim, sağlık, emniyet turizm ve benzeri temel hizmetler ile, yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdeleyen bir bilgi sistemi olarak bilinmektedir. KBS, bilgisayar teknolojisinin yardımıyla, kentin sosyo-kültürel gelişiminin izlenerek gerekli fiziksel planlama çalışmalarının yönlendirilmesine, kentin alt ve üst yapı tesislerinin bakım-onarım ve yenilenmesine, imar-kadastro-insan-toprak ilişkilerinin kurulmasına, ulaşım-nüfus-suç vb analizlerin yapılmasına çağdaş bir anlayışla yardımcı olmaktadır. Tüm bu faaliyetler yerel yönetimlerin bilhassa da belediyelerin temel işlevleri arasındadır.


Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu’nun amacı; ülkemizdeki yerel yöneticileri biraraya getirerek, kentsel fonksiyonların daha dinamik bir yapıya kavuşması için Kent Bilgi Sistemlerini tartışmak, bu konuda yapılan çalışmalar ile uygulayıcıların bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasını sağlamaktı. Ülkemizde bu alanda gerçekleşen ilk sempozyum ile akademik, özel ve kamu kesimleri bir araya gelerek, geniş bir tartışma ortamı bulmuş, kent yönetiminde bilgi teknolojisinin yeri ve önemi vurgulanarak katılımcıların yeni gelişmelerden bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Sempozyumda sunulan 35 adet bildiri, 325 sayfalık bu kitapta toplanarak bundan sonra yapılacak araştırmalara ve ülkemizdeki çağdaş kentleşmeye katkı sağlamak amaçlanmıştır.KBS-İÇİNDEKİLER.pdf

 

KİTAP İSTEME:


KTÜ

Kitap Satış Bürosu

Trabzon