FDDI Ağları İçin Etkin ve Dinamik Bir Senkron İletim Süresi Atama Yöntemi


     Feza BUZLUCA         Emre HARMANCI 
   buzluca@cs.itu.edu.tr      harmanci@itu.edu.tr

Özet: Gerçek zamanlı dağıtılmış sistemlerde, süreçler arası veri iletişiminin belli süreler içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. FDDI protokolu bu tür sistemler için uygun bir iletişim alt yapısı oluşturmaktadır. Bu yapıda, verilerin istenen sürelerde hedeflerine varmalarını sağla mak için, ortalama jeton dönüş süresinin (TTRT) ve ağdaki duraklara atanan senkron iletim sürelerinin uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada , duraklardaki veri yüküne uygun olarak senkron iletim sürelerinin belirlenmesini sağlayan yeni bir yöntem geliştiril miştir. Bu yöntemde, bir durağa ilişkin senkron iletim süresinin belirlenmesinde global veri lerin kullanımı kısıtlı kalırken, büyük ölçüde o durağa ait olan yerel veriler kullanılmaktadır. Yeni yöntemle elde edilen sonuçların, yayınlanmış olan salt yerel yöntemlerin ürettiği sonuçlardan daha iyi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu yöntemle getirilen diğer bir üstünlük de duraklardaki verilerin özelliklerindeki değişime göre senkron iletim sürelerinin dinamik olarak değiştirilmesidir.